Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
In het nieuws
 
2013 / 2014
 
2012 / 2011
 
2010/ 2009
 
2008
 
 
2007 / 2006 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
 
 
 
Foto-links 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  Koopvaardij  ...
 
Ongelukken Koopvaardij 1
 
Ongelukken Koopvaardij 2
 
Bezoekers
Geannoteerde agenda LVR dec 2010
Geannoteerde agenda LVR dec 2010
Landbouw en Visserijraad 13 en 14 december
Geachte Voorzitter,
In deze brief informeer ik u over de onderwerpen die op de agenda staan van de Landbouw en Visserijraad die op 13 en 14 december plaatsvindt in Brussel, alsmede over mijn inzet tijdens die bijeenkomst.

Op de agenda staan zowel landbouw als visserijonderwerpen. Op landbouwgebied zal in de Raad gesproken worden over de contractuele betrekkingen in de zuivel sector (mogelijk), wetgevingsvoorstellen voor de kwaliteit van landbouw producten, de Mededeling van de Commissie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het kwartaalrapport van de Commissie over de zuivelmarkt en het verslag van de Europese Commissie over de afschaffing van de melkquotaregeling.

Op het vlak van de visserij zijn de nog vast te stellen vangstmogelijkheden voor 2011 geagendeerd. Het is mogelijk dat er nog onderwerpen aan de agenda toegevoegd worden. Vaststelling van de toegestane vangsthoeveelheden en quota voor de visserij in 2011

(Politiek akkoord)
De Raad zal de toegestane vangsthoeveelheden (Total Allowable Catches # TACs) voor 2011 voor de door de EU beheerde visbestanden vaststellen, alsmede het toegestane niveau van visserij-inspanning (aantal zeedagen). De vangstadviezen van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) vormen de basis voor deze voorstellen. In de uiteindelijke voorstellen moeten de resultaten worden verwerkt van onderhandelingen met derde landen en regionale visserij-organisaties, waarbij met name de onderhandelingen met Noorwegen van belang zijn.

Voor Nederland zijn de belangrijkste bestanden haring, makreel, schol, kabeljauw (alle in gezamenlijk beheer met Noorwegen), tong, horsmakreel, blauwe wijting en een aantal 'geassocieerde soorten' (bijvangsten bij de schol en tongvisserij) zoals tarbot en griet. Zodoende zijn met name de volgende voorstellen relevant voor Nederland:

Tong: TAC van 14.100 ton, conform meerjarenplan;  Schol: TAC van 73.400 ton, conform meerjarenplan;   Overige platvissoorten (geassocieerde soorten): TAC reductie van 15%, gebaseerd op de toepassing van een richtsnoer ten aanzien van bestanden waarover geen wetenschappelijk advies beschikbaar is ('categorie 11');   Westelijke horsmakreel: TAC van 181.000 ton, conform meerjarenplan;   Blauwe wijting: TAC van 40.100 ton (was 540.000 ton) conform afspraken in het kader van de North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC);   Atlanto-Scandian haring: TAC van 988.00 ton, reductie van 33% conform afspraken in het kader van de NEAFC;
  Demersale visserij en boomkorvisserij platvis: reductie visserij inspanning met respectievelijk 15% en 10%, conform kabeljauwherstelplan en meerjarenplan tong en schol.

De onderhandelingen met Noorwegen  over de gezamenlijk beheerde bestanden, de begeleidende technische maatregelen en de balans in de uitruil van visserij mogelijkheden  zijn nog niet afgerond. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen bij de vaststelling van de TACs de beheerplannen en biologische adviezen gevolgd worden. Wel zullen extra maatregelen voor de bescherming van kabeljauw nog aan de orde komen. Het gaat daarbij om tijdelijk gesloten gebieden en vangst quota.

Ik streef naar een evenwichtig beheer dat biologisch verantwoord (met de wetenschappelijke adviezen als uitgangspunt) is en dat rekening houdt met de meerjarenbenadering en de sociaal economische belangen van de Nederlandse vloot op de korte en (middel)lange termijn. Ten algemene steun ik de aanpak van de Commissie.
 
Het beheer van de bestanden is steeds meer gebaseerd op basis van meerjarenafspraken, wat een versterking van het beleid is. De toegestane vangsthoeveelheden voor schol en tong in de Noordzee moeten gebaseerd zijn op het meerjarenplan voor deze bestanden. Ik ben het tevens eens met de voorgestelde niveaus voor de visserijinspanning.

Voor de TAC verlagingen van 15% voor de 'categorie 11' bestanden, waaronder de geassocieerde bestanden als tarbot en griet, is geen wetenschappelijke onderbouwing. Ik sta daarbij een voorzichtige benadering voor, maar voor de geassocieerde soorten is de relatie met de ontwikkelingen in het tong  en scholbestand van belang.
 
Ik kan me vinden in een TAC reductie voor de geassocieerde soorten, maar vind dat de voorgestelde 15% uit dat oogpunt te ver gaat. Ten aanzien van de horsmakreel in de Noordzee zie ik meer in het unanieme advies van de Pelagische Regionale Advies Raad, namelijk een status quo in de TAC.

Ten aanzien van de TAC voor haring in de Noordzee wil ik het meerjarenplan volgen, maar zal ik er daarnaast voor pleiten dat voor 2010 met terugwerkende kracht een correctie (ophoging) moet plaatsvinden naar aanleiding van de onjuiste inschatting van het bestand door de biologen.

Bij de onderhandelingen tussen EU en Noorwegen blijft mijn inzet gericht op het bereiken van een overeenkomst waarin de belangen van de Nederlandse visserij tot hun recht komen. Blauwe wijting kan gelet op de drastische TAC daling geen rol spelen in de uitruil van vangstmogelijkheden en ik verzet me ook tegen het inbrengen van makreel en horsmakreel hierin. Ik vind dat de EU niet meer Arctische kabeljauw moet afnemen dan kan worden betaald. Ten aanzien van het makreelbeheer ben ik van mening dat meerjarige afspraken gemaakt moeten worden tussen de zogeheten Kuststaten (EU, Noorwegen, IJsland, Færøer).
 
De huidige situatie, met autonoom door IJsland en de Færøer vastgestelde vangst# quota, gaat ten koste van een verantwoord beheer van het makreelbestand. Indien er wederom geen overeenkomst tussen de Kuststaten komt, zal ik bij de Commissie aandringen op het nemen van maatregelen.
 
…………..Het verdere deel over het Landbouwbeleid is hier weggelaten…………………
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

dr. Henk Bleker  (Via: Nieuwsbank)
 
Zoeken
Gratis abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Translate
 
 
Ruw weer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Foto-links 1
 
De Noorse Holmaborg
 
Storm weer op zee foto's
 
Ongelukken in de Visserij
 
Vissersschepen gestrand
 
Vissersschepen in brand
 
Bokkers / Beamtrawlers
 
Schotse vissersschepen e.a
 
Onderzoeks vaartuig Tridens
 
 
Noorse vlag Kotters
 
Noorse Trawlers
 
Pelagisch en Purse Seiners 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl