Beroeps visserij
Visserijnieuws, foto en video
Categorieën
Weer Noordzee
 
   
       Brits           Nederlands
 
 
 
Allerlei
 
Hektrawlers 1
Trawl visserij
 
 
  
 
Historie
 
Eerste bokkers
 
 Ex Hollandse schepen
Bezoekers
Alternatief voor spieringprotocol pas in 2018

Het Ministerie van LNV heeft besloten geen toestemming te verlenen voor de spieringvisserij op het IJsselmeer. Het besluit is genomen op basis van het eindrapport van Wageningen Marine Research (WMR) over het onderzoek naar het spieringbestand in het IJsselmeer.

Het besluit is genomen op basis van het eindrapport van Wageningen Marine Research (WMR) over het spieringbestand in het IJsselmeer. In een brief meldt het ministerie dat dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) in april 2017. Maar Dijkgraaf vroeg de toenmalige staatssecretaris wanneer het (al eerder toegezegde) herziene protocol er zou komen. Op dat punt heeft het ministerie van LNV (voorheen EZ) geen enkele actie ondernomen noch voortgang geboekt.

In 2013 heeft WMR aan het Ministerie advies uitgebracht over de stappen die nodig zijn om te komen tot een zogenaamd “dynamisch ecosysteem model” voor de spieringvisserij. WMR concludeerde dat het mogelijk is: “Vanuit beide wetten (Natuurbeschermingswet en Visserijwet) is het mogelijk een norm te stellen voor de hoeveelheid spiering die geoogst kan worden door de visserij. Harmonisatie is mogelijk, omdat de normen hetzelfde karakter hebben. De voorwaarde voor harmonisatie is, dat de strengere norm op grond van Natuurbeschermingswet (Nbwet) geaccepteerd worden als de kaderstellende norm. Dit is een keuze die de beleidsmakers moeten maken.”

En verder: “Wij adviseren toe te werken naar een goed onderbouwd, geharmoniseerd spieringprotocol en de nog ontbrekende kennis in de komende periode te vergaren. Omdat de Nbwet op dit moment eigenlijk geen ruimte voor spieringvisserij laat, adviseren wij een moratorium op spieringvisserij in te stellen tot en met 2015. In deze jaren moet een beperkte, experimentele visserij, gericht op het verzamelen van ontbrekende informatie, wél expliciet tot de mogelijkheden behoren. Na 2015 zal op basis van een herzien en geharmoniseerd spieringprotocol bekeken moeten worden of een moratorium nog van kracht moet blijven. Indien de spieringvisserij weer opengesteld kan worden, is het raadzaam daarbij adaptief beheer toe te passen door de effecten jaarlijks te evalueren.”

“Het adviesrapport is jarenlang in de la blijven liggen op het Ministerie. Het was bekend dat er onderzoek gedaan moest worden maar er is voor gekozen om dat niet te doen. Het resultaat is dat er niet gevist kan worden volgend jaar, ook niet als er veel spiering in zee zit. Dat is op z’n zachts gezegd frustrerend voor de vissers” aldus Derk Jan Berends, secretaris van de PO IJsselmeer (Nederlandse Vissersbond).

Alternatief in 2018

WMR heeft onderzocht of een herziening van het zogenaamde spieringprotocol mogelijk was. Dat is de methode waarmee wordt berekend of vissers een vrijstelling krijgen voor de visserij op spiering in het voorjaar. WMR stelt dat er onvoldoende gegevens van de spiering beschikbaar zijn voor de onderbouwing van een herzien protocol. In de afweging om geen spieringvisserij toe te staan is ook de Wet natuurbescherming meegenomen. Eén van de redenen om de visserij niet toe te staan is dat het niet goed gaat met sommige visetende watervogels, waaronder het visdiefje. Het ministerie laat in de loop van 2018 weten welke stappen er gezet worden voor een alternatief. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 28 december 2017]

Het Ministerie van LNV heeft besloten geen toestemming te verlenen voor spieringvisserij op het IJsselmeer.

 

 

Zoeken
Translate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sites vissersschepen
 
 
 
 
 
Flying Focus
Visserij websites
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl